Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni


NOTACİNİ  MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zühtüpaşa Mahallesi, Bağdat Caddesi, Underen Apartmanı 6/13 Kadıköy-İstanbul adresinde yerleşik Notacini Sanat Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Notacini”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Notacini hizmetlerinden faydalanılması ve Notacini tarafından işletilmekte olan https://www.notacinipazaryeri.com internet sitesine (“Web Sitesi”) üye olunması ve Web Sitesi’nin kullanılması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, size hizmetlerimizin sunulması, sizin Web Sitesi’nden faydalanabilmeniz, alışveriş yapmanız durumunda ödemeye aracılık, Üyelik Sözleşmesi’nin akdedilmesi ve üyelik oluşturulması, üyeliğin işletilmesi, Web Sitesi’nin yönetimi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile iş süreçlerinin yürütülmesi, Notacini’nin iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve Notacini'nin ve Notacini ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Notacini tarafından işlenebilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz, pazar araştırması ve müşteri memnuniyet çalışmaları ve anketlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi için ve sizinle iletişim kurmamızı tercih ettiğiniz iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi için işlenebilecek, bu amaçla hizmet alınan tedarikçilerle paylaşılabilecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Notacini tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Web Sitesi’ne üyelik, Web Sitesi’nin kullanılması sırasında internet sitemiz üzerinden, telefon ve elektronik posta ile elektronik ortamda toplanmakta ve Kanun’un 5. maddesine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Size hizmetlerimizin sunulması,
 • Sizin Web Sitesi’nden faydalanabilmeniz,
 • Alışveriş yapmanız durumunda ödemeye aracılık,
 • Üyelik Sözleşmesi’nin akdedilmesi ve üyelik oluşturulması,
 • Üyeliğin işletilmesi,

Notacini’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Web Sitesi’nin yönetimi,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Notacini’nin iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Notacini'nin ve Notacini ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

Notacini’nin hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

Açık rızanızın olması halinde;

 • Pazar araştırması ve müşteri memnuniyet çalışmaları ve anketlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi,
 • Sizinle iletişim kurmamızı tercih ettiğiniz iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Web Sitesi’nin kullanımı sırasında çerezler üzerinden elde edilen kişisel verilere ve bu kişisel verilerin Notacini tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Notacini Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuatta öngörülen yöntemler ile Notacini’ne iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son güncelleme tarihi: 23/12/2020

 

 

Ürünün Ödemesini Yapın Ödemeniz, siz ürüne onay verene kadar notacini.com'un güvenli havuz hesabında tutulur.
Satıcı Ürünü Kargolasın Ödemeniz ardından satıcı, ürünü kargoya verir.
Ürüne Onay Verin Teslim aldığınız ürünü inceler anlatıldığı gibi ise onay verirsiniz.
Paranız Satıcıya Aktarılsın Onayınız ile paranız havuz hesaptan satıcıya aktarılır.
iyzico

Notacini Pazaryeri © 2021 | Bu site C2C Yazılımı® C2C Yazılımı ile hazırlanmıştır